It is available in several African languages: Amharic, Tigrinya, Oromo Inside written message is the translation of ”happy birthday” 30 terms. Creative Commons Attribution-ShareAlike License. To enable Verizon Media and our partners to process your personal data select 'I agree', or select 'Manage settings' for more information and to manage your choices. Key to abbreviations: sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person), inf = informal English Afaan Oromoo … On your birthday, here's wishing you a day filled with good times, love, loads of presents and a yummy birthday cake. Click on any of the phrases that are links to hear them spoken. Afaan Oromo - Time. Key to abbreviations: sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person), inf = informal English Afaan Oromoo … From Wikibooks, open books for an open world, dhiphataa, dhiphattuu, cinqamaa, cinqamtuu, kutaa rafiitii, kutaa siree, kutaa ciisichaa, xiqil goomanni, shaanaa, yumoo, kaaboolii, abiddee, kormee, qumburree, hilluu, goolee, qaroo, gammoojji o'aa, huffee, langaannoo, adaala, balballaa, corree, diina, nyaaphaa, siddii, gaaddilee, amajaajii, keessattuu, keessattiyyuu, addatti, keessumattuu, qonnann bulaa, qonnann bultuu, qoteebulaa, qoteebultuu, gowwaa, jiitoo, sephaa, daalee, dedhee, roodaa, bosona, raasaa, riibaa, hurrumuu, huruma, caakkaa, gaarii, bayyeessa, misha, dansaa, baroo, gameessa, doqna, sassataa, sassattuu, waakkataa, waakkattuu, jinaa'aa, jinooftuu, nyakkisaa, nyakkistuu, waraabessa, gulloo, jangula, harrittaa, uttee, hobolaa, alaala, farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu, nama jufunfula, gowwaa, raatuu, gadareessa, wallaalaa, wallaaltuu, doofaa, dakoo, sigidduu, dinqisiisaa, maalalchiissa, maalalchiiftuu, hawwataa, bantuu, hiiktuu, qulfii, furtuu, danqaroo, dhibaa'aa, dhibooftuu, daagii, abiidhoo, dankaayii, jaatanoo, moora, geggeessaa, geggeessituu, hoogganaa, hooggantuu, duree, Ministry of Agriculture and Rural Development, mankaraara, gidiraa, gadadoo, sili'a, dararama, hiraara, shashara, uukkoo, waakkoo, horroqoo, amboshilla, dinnichaa, mosee,sayee, ifaatee, shonee, jurgufee, guuffee, godeessa, godeettii, huuqqataa, huuqqattuu, wandaboo qexxaa, gombisoo, hamfala, qaamisii mudhi gadi, sigigaataa, sigiggee, mucuca, mucucaataa, mucucaattuu, xiqqoo, xinnoo, maddee, merqa, canuu, shiikkoo, bicuu, absaala, faarsaa, faarfannaa, faaruu, sirba, sariitii, cincoo, daarabaaftuu, orbobiisa, haadha buddeenaa, gayyaa, ayyaaddaa, haadhaddaa, siliindarii, saamaawaaraa, shaawulaa, girgaatii, iddoomaa, iddoomtuu, geeddaramaa, geeddaramtuu, ciicataa, ciicattuu, shakkituu, shakkisiisaa, afoollessaa, afoollessituu, baraaxxuu, firfirstuu, dadhabaa, dadhabduu, kokottaa'aa, kokottooftuu, muyoo, suufuu, fuunfachuu, urgeeffachuu, suurachuu, akeekkachiisuu, beekkachiisuu, seerachiisuu, weellefachuu, https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Afaan_Oromo/AppD&oldid=3584197. Happy Birthday Emperor Menelik and thank you for all your efforts! Happy Birthday in many languages. Merry Christmas : ayyaana dhalootaa kiristoos gaarii hata’u. Birthdays come around every year, but friends like you only come once in a lifetime. Merry Christmas! A collection of useful phrases in Afaan Oromoo, a Cushitic language spoken in much of east Africa by about 50 million people. Holiday Wishes - Oromo; Happy birthday ayyaana dhalootaa gaarii : Happy new year ayyaana haaraa gaarii : Merry Christmas ayyaana dhalootaa kiristoos gaarii hata'u : Good luck carraa gaarii, (or milkaa'a) Congratulations baga gamadan Here’s how to say Happy Birthday in Oromo Language and some colorful happy birthday images in Oromo. Happy new year : ayyaana haaraa gaarii. We and our partners will store and/or access information on your device through the use of cookies and similar technologies, to display personalised ads and content, for ad and content measurement, audience insights and product development. hypocrite. That’s why, from my language to yours, let us SING the Happy Birthday song. ), Language considerations (including dialect preferences). Get birthday wishes, greetings, pictures for your loved ones at AZBirthdayWishes.com farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu 44 terms. Last update: May 24, 2018. FREELANG - HAPPY BIRTHDAY in all languages Other Words and expressions in all languages Enter our forum: "In all languages" (to have something translated in all languages or to add your own translations) languages, and counting! Now that you've learned the Frisian word for "happy birthday", maybe you also need English translation for your document, website, or app? FREELANG - HAPPY BIRTHDAY in all languages Other Words and expressions in all languages Enter our forum: "In all languages" (to have something translated in all languages or to add your own translations) languages, and counting! 19 terms. Showing page 1. Happy Birth Day Afan oromo Song!