},{ പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix)

'min': 0, } The castle rises in solitary splendour on the fringe of the desert. iasLog("criterion : cdo_ei = splendour"); "splendor" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Laid-back and sunny (Describing character, part 3), Clear explanations of natural written and spoken English. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }},

durbar, assembly of kings & states, ഓല്‍ C. to meet. ക്രിയ (Verb) ഇങ്ങനെയൊരു വിളവ് ഇതിനു മുൻപ് ടിബറ്റിൽ കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) expires: 365 { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); Find more words! const customGranularity = { You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }},
{ bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }},

{ bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, പ്രത്യയം (Suffix) വിശേഷണം (Adjective) { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); Please support this free service by just sharing with your friends. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }},

'cap': true

'max': 3,

{code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, 'increment': 0.05, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } },

സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, type: "cookie", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, type: "html5", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }},
{ bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }},

"splendour" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Define splendour. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, വ്യാക്ഷേപകം (Interjection)